Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja

www.program-podezelja.si/

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_en

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom Okoljski vidiki preusmeritve  v ekološko pridelavo sadja se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa M16.5: Okolje in podnebne spremembe.

Vodilni partner: Univerza v Mariboru

Vodja projekta: Prof. dr. Tatjana Unuk (tatjana.unuk@um.si)

Projektni partnerji:

Univerza v Ljubljani  –> http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/novosti/

Kmetijski inštitut Slovenije  –> https://www.kis.si/

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
–> http://www.kmetijskizavod-nm.si/

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
–> https://lj.kgzs.si/

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
–> https://www.kmetijskizavod-ng.si/

Sadjarstvo Dežman –> http://sadjarstvo-dezman.si/

Kmetija Strgar

Kmetija Staniša

Kmetija Černelič –> https://biodinamicnakmetija-cernelic.si/

Kmetija Sadjarstvo Trstenjak –> http://www.trstenjak.eu/o-nas/sadjarska-kmetija-trstenjak

Sadjarstvo Ormož d.o.o. –> https://www.evrosad.si/ormoz.html

Biotehniška šola Maribor –> http://www.bts.si/

Ivan Knez

Kmetija Kante   –> http://www.kerinba.si/kante/

Trajanje projekta: 15.11.2019 – 15.11.2022

Opis in cilji projekta:

Cilj projekta je s praktičnimi primeri na partnerskih/demonstracijskih posestvih v 6 statističnih regijah po Sloveniji in vključujoč več sadnih vrst pokazati pridelovalcem, da je ob uporabi obstoječih praks in tehnoloških ukrepov možen uspešen prehod iz integriranega v ekološki način pridelovanja tudi v že obstoječih trajnih nasadih. Ekološki način pridelave sadja je eden najzahtevnejših, vendar najbolj dosledno izpolnjuje večnamensko vlogo kmetijstva, ki obsega zagotavljanje zadostne preskrbe z varno hrano, ohranjanje naravnih danosti – voda, tla, zrak, biotske raznovrstnost in tudi ohranjanje kulturne kmetijske krajine z gospodarsko in socialno vlogo kmetijstva.

Načrtovane aktivnosti projekta:

 • sodelovanje z vsemi kmetijskimi gospodarstvi

pri vzpostavitvi sadovnjakov za izvedbo posameznih tehnoloških ukrepov

 • zunanji strokovnjak: uvajanje novega tehničnega znanja
 • priprava načrtov za spremljanje tehnoloških ukrepov trajnostne:
  • rabe tal
  • varstva rastlin
  • blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe
  • ohranjanja biotske raznovrstnosti
  • učinkovite rabe energije in
  • rabe vode
 • spremljanje realizacije tehnoloških ukrepov
 • organizacija srečanj predstavnikov kmetijskih gospodarstev
 • priprava predavanj v okviru usposabljanj predstavnikov kmetijskih gospodarstev
 • izvedba štirih predavanj na srečanjih predstavnikov kmetijskih gospodarstev
 • organizacija strokovnega posveta za več kot 50 udeležencev
 • priprava večine vsebin za tehnološka navodila
 • sodelovanje z mediji
 • priprava spletnih vsebin
 • priprava analize izvedljivosti ukrepov
 • testiranje kmetijskih praks, ki pripomorejo k ohranjanju biotske raznovrstnosti
 • najem in nakup naprav in opreme
 • poročanje o aktivnostih na projektu
 • razširjanje rezultatov projekta

Pričakovani rezultati projekta:

Strnjeno lahko kot pričakovane rezultate projekta izpostavimo naslednje:

 • nastanek demonstracijskih objektov z različnimi sadnimi vrstami z naborom sodobnih ukrepov v ekološki pridelavi sadja, razpršeno od pomurske do primorske regije (6 statističnih regij)
 • po testiranju kmetijskih praks, ki pripomorejo k biotskih raznovrstnosti v prakso preneseno znanje glede pomena pridelave sadja za varovanje nadzemnih in podzemnih voda in njene racionalne rabe, razmer v tleh, biotske raznovrstnosti in naravovarstva
 • v prakso prenešeno znanje glede prilagajanja pridelave sadja podnebnim spremembam in tudi prilagoditev pridelave za preprečevanje nadaljnjega negativnega vplivanja na podnebne spremembe
 • v prakso prenešeno znanje glede izvedbe trajnostnega varstva rastlin
 • v prakso prenešeno znanje za izvedbo analize možnosti prehoda v EKO pridelavo
 • povečanje površin z ekološko pridelavo
 • umestitev izbranih ukrepov, ki se izvajajo v ekološki pridelavi sadja (po izvedbi testiranja kmetijskih praks, ki pripomorejo k ohranjanju biotske raznovrstnosti), tudi v sheme standardne (IP) pridelave

STROKOVNA MONOGRAFIJA: Povezava do strokovne monografije: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/780

MOBILNA APLIKACIJA: Povezava do nalaganja: https://sad-eprirocnik.feri.um.si/apk/prenesiApk

AUDIO-VIDEO VSEBINA ePriročnik || Predstavitev vsebine in rezultatov projekta