Pri preverjanju in ocenjevanju se mora, kot za dijake, upoštevati Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter posebnosti dela z odraslimi.

Ocenjevanje udeležencev izrednega izobraževanja se opravlja:

  • z delnimi izpiti po vsebinsko zaokroženih delih predmetov oz. programskih enot,
  • s končnimi izpiti po zaključenih vsebinskih sklopih iz predmeta  oz. programske enote v posameznem programu.

Pri delnih in končnih izpitih znanje ocenjuje učitelj. Na pisno zahtevo udeleženca izrednega oz. na predlog ocenjevalca, se pred šolsko izpitno komisijo opravlja tudi delni oz. končni izpit.

Tretje in nadaljnje opravljanje navedenih izpitov pa se opravlja pred komisijo.

Izpitne roke določa Pravilnik o ocenjevanju, po katerem so ti lahko izven  rokov določenih s šolskim koledarjem, vendar v skladu z letnim delovnim načrtom šole.

V šolskem letu 2023/24 lahko udeleženci izrednega izobraževanja  opravljajo izpite vsak 3. teden v mesecu!

Udeleženci izrednega izobraževanja se morajo na izpite prijaviti  tako, da med 1. in 10. v mesecu s prijavnico ZAPISNIK O IZPITIH, obrazec 1,49 obvestijo po elektronski pošti (rok.stibler@bts.si) ali osebno organizatorja izrednega izobraževanja.

Organizator izrednega izobraževanja pisno obvesti kandidata o datumu in uri izpita, ki je TRETJI teden v mesecu. Obvestilu je dodan tudi vzorec plačilnega naloga v višini cene izpita, ki ga je treba poravnati pred opravljanjem izpita.

Kandidati se odjavijo se lahko z obrazcem, objavljenim na spletnih straneh šole, osebno, po pošti ali po e-pošti,  dva (2) dni pred izpitom.


Po opravljenem izpitu učitelj izpolni zapisnik, ga izroči vodji izrednega izobraževanja, oceno vpiše v indeks in redovalnico. V redovalnico, se  razen ocene vpiše tudi datum opravljanja končnega  izpita