Pri preverjanju in ocenjevanju se mora, kot za dijake, upoštevati Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter posebnosti dela z odraslimi.

Ocenjevanje udeležencev izrednega izobraževanja se opravlja:

  • z delnimi izpiti po vsebinsko zaokroženih delih predmetov oz. programskih enot,
  • s končnimi izpiti po zaključenih vsebinskih sklopih iz predmeta  oz. programske enote v posameznem programu.

Pri delnih in končnih izpitih znanje ocenjuje učitelj. Na pisno zahtevo udeleženca izrednega oz. na predlog ocenjevalca, se pred šolsko izpitno komisijo opravlja tudi delni oz. končni izpit.

Tretje in nadaljnje opravljanje navedenih izpitov pa se opravlja pred komisijo.

Izpitne roke določa Pravilnik o ocenjevanju, po katerem so ti lahko izven  rokov določenih s šolskim koledarjem, vendar v skladu z letnim delovnim načrtom šole.

V šolskem letu 2022/23 bodo za udeležence izrednega izobraževanja  tri (3) izpitna obdobja:

1. izpitno obdobje: od 7. do 11. november 2022,
2. izpitno obdobje: od 9. do 13. maja 2022,
3. izpitno obdobje: od 12. do 16. septembra 2022.

Udeleženci izrednega izobraževanja se morajo na izpite prijaviti  5 dni prej, razpored  izpitov pa bo objavljen  3 dni prej.

Za predmete oz. module, ki potekajo v tem šolskem letu, je 1. izpitni rok v času po konzultacijskih predavanjih, 2. in 3. pa v času kot je zgoraj navedeno. Za vse udeležence je za polovico šolskega  leta narejen razpored konzultacijskih predavanj, za vsak program ter razpored izpitnih rokov. Ti so objavljeni na oglasni deski  in spletnih straneh šole.

Udeleženci se na izpite, vodji izobraževanja,  prijavijo s prijavnico ZAPISNIK O IZPITIH, obrazec 1,49, v ta namen nameščen nabiralnik ali po pošti ali z internetno prijavnico (objavljena na spletni strani šole), najmanj pet (5) dni pred izpitnim rokom.

Odjavijo se lahko z obrazcem, objavljenim na spletnih straneh šole, osebno, po pošti ali po e-pošti,  dva (2) dni pred izpitnim rokom.

Izpitne roke razpiše ravnatelj.

Po opravljenem izpitu učitelj izpolni zapisnik, ga izroči vodji izrednega izobraževanja, oceno vpiše v indeks in redovalnico. V redovalnico, se  razen ocene vpiše tudi datum opravljanja končnega  izpita.