Pogoji za vključitev v izobraževanje

Pri izrednem izobraževanju so najpomembnejši izstopni pogoji – tj. doseganje opredeljenih standardov znanja. Pri vstopnih pogojih je treba iskati različne možnosti vključevanja in napredovanja. Zato je potrebno odraslim omogočiti pogojni vpis in pogojno napredovanje.

Ob vpisu priloži fotokopijo dokazila o dokončani predhodni izobrazbi, fotokopijo rojstnega lista, zdravniško potrdilo, (če to zahtevajo razpisni pogoji) , potrdilo o državljanstvu in izpisek iz poročne matične knjige (za kandidate s spremenjenim priimkom) ter sliki za indeks in dokumentacijo.

Zahteve za vključitev opredelimo na podlagi presoje, katero poprejšnje znanje in spretnosti potrebuje posameznik, da bo lahko uspešen v programu in katere so posebne psihofizične zahteve za opravljanje poklica, kvalifikacije, za katere program usposablja. Izpolnjevanje zahtev se dokazuje z javno listino ali na podlagi ugotavljanja znanja, ki ga posameznik opravi pri za to pooblaščeni organizaciji, s priznavanjem delovnih in drugih izkušenj, ki ustrezajo pogojem za vključitev.

Pogoji za napredovanje

V izobraževalnih programih se za odrasle načeloma ne opredeli pogojev za napredovanje.

To se stori le izjemoma takrat, kadar je za uspešno delo nujno, da posameznik izpolni določene obveznosti, da lahko obvlada zahtevnejšo snov v nadaljevanju programa. Izbiro o načinu in hitrosti napredovanja v izobraževalnih programih se prepusti posamezniku ali dogovoru med posameznikom in izvajalsko organizacijo.
Prisotnost pri konzultacijskih predavanjih praviloma ni obvezna, razen za kandidate, ki jim šolanje plačuje  Zavod RS za zaposlovanje. Doseganje standardov znanja  dokazujejo z opravljanjem izpitov. Kandidati, ki imajo priznane posamezne izpite ali dele izpitov, so oproščeni obveznosti iz teh predmetov. Za to morajo predhodno predložiti ustrezno dokumentacijo.

Pogoji za dokončanje programa

Kandidat ima dokončan letnik, ko je opravil vse obveznosti za posamezni letnik. Določanje pogojev za dokončanje programa je povezano z doseganjem opredeljenih ciljev, ne smejo pa biti povezani z organizacijo izobraževanja (obseg obvezne udeležbe predavanj, obvezen vpis v posamezen letnik,…)
Kandidat ne more pristopiti k opravljanju poklicne mature in zaključnega izpita, dokler nima opravljenih vseh predpisanih  obveznosti (sklep o obveznostih udeležencev v izrednem izobraževanju) in poravnanih vseh finančnih obveznosti.