Organizacija izobraževanja

Pri organizaciji izobraževalnih programov so upoštevana določila, ki jih določata Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji in Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega oz. strokovnega izobraževanja, ki jih je sprejel Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje.

Materialni pogoji šole

Praktični pouk v okviru modulov poteka v šolski veterinarski ambulanti na Kmetijskem zavodu in v šolskem hlevu v Svečini, za ostale programe pa na šolskem posestvu, kjer sta razen poljedelskih, vrtnarskih, sadjarskih in vinogradniških površin še 400 in 110 kvadratnih metrov velika rastlinjaka, drevesnica, trsnica, vinska klet s polnilnico, sadno skladišče, poskusno-laboratorijsko polje in čebelnjak.

Kadrovska zasedba

Izvajanje izobraževalnega programa odraslih izvajajo in omogočajo :

  • ravnatelj šole,
  • vodja izobraževanja odraslih,
  • učitelji teoretičnega in praktičnega pouka,
  • drugi strokovni delavci.

Organizacijske oblike izrednega izobraževanja

Glede na število vpisanih kandidatov, ki ne dosega normativa 25 udeležencev po programu, smo se tudi v tem šolskem letu odločili za individualni organizacijski model, ki omogoča samostojno izobraževanje udeležencev, sodelovanje v organiziranih skupinskih konzultacijah in čez celo šolsko leto razporejen izpitni sistem.

Z vpisanimi udeleženci izrednega izobraževanja smo izpeljali uvodne pogovore o morebitnem priznavanju predhodno pridobljenega znanja. Za vsakega kandidata je bil izdelan predlog o prilagoditvah.

Po pregledu predloga s strani Komisije za priznavanje predhodno pridobljenega znanja, ki so jo sestavljali učitelji strokovnih in splošno izobraževalnih predmetov, vodja izrednega izobraževanja in ravnatelj, je bil za vsakega udeleženca narejen osebni izobraževalni načrt (OIN), ki vsebuje podatke o:

  • formalnih in neformalnih delovnih izkušnjah, povezanih s poklicem, ki ga kandidat želi pridobiti,
  • zaključeno prehodno formalno izobraževanje,
  • znanja pridobljena v neformalnem izobraževanju,
  • načinu in časovnem poteku izobraževanja, vključno z načini in roki preverjanja znanja,
  • načinu in časovnih rokih spremljanja uresničevanja OIN ter
  • načinih pomoči kandidatu pri dostopu do ustreznih učnih virov.

Ko so udeleženci predložili vsa dokazila o predhodno formalno pridobljenem znanja, ko je komisija to potrdila, so bili za vsakega udeleženca narejeni osebni izobraževalni načrti. Ko sta se posamezni udeleženec in šola sporazumela o vsebini OIN, sta ga oba tudi podpisala in ta je postal podlaga za izvedbo izobraževanja.

Če se udeleženčevo izobraževanja zaradi katerihkoli razlogov podaljša in se vmes spremeni izobraževalni program, se ponovno izvede postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja.

Načini in časovni roki spremljanja vsebin osebnih izobraževalnih načrtov

Vodja izrednega izobraževanja vsaj enkrat letno opravi evalvacijski pogovor z učitelji v programu o ustreznosti sprejetih osebnih izobraževalnih načrtih udeležencev izrednega izobraževanja.

Prav tako si vsaj enkrat letno pridobi mnenje udeležencev.

Če se pokažejo težave pri uresničevanju OIN, vodja izrednega izobraževanja pripravi ustrezne spremembe, s potrebnimi andragoškimi ukrepi.