Izredno izobraževanje

Biotehniška šola Maribor izvaja tudi izobraževalne programe za odrasle, in sicer:

 • programe za pridobitev javno-veljavne izobrazbe,
 • programi za pridobitev certifikata čebelar/ka, apiterapevt/ka in predelovalec/ka sadja,
 • razne tečaje.

Šolanje za odrasle izvajamo v organiziranih oblikah konzultacijskih predavanj in tudi v obliki samoizobraževanja pod vodstvom mentorja.

Vodenje dokumentacije

O poteku izrednega izobraževanja, kandidatih in udeležencih, priznavanju predhodno pridobljenega znanja, opravljenih izpitih in zaključku izobraževanja, se vodi   dokumentacija predpisana z Zakonom o izobraževanju odraslih (UL RS, 6/2018) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1B) (UL RS, 46/2019).

Samo izobraževanje

Kandidati, ki so bili neuspešni in ne nadaljujejo izobraževanja ter niso vpisani v izredno izobraževanje, lahko opravljajo izpite v rednih izpitnih rokih  za dijake ali izpitnih obdobjih za udeležence izrednega izobraževanja, po ceniku objavljenem na spletni strani šole.

Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)

Šola ima licenco kot izvajalka preverjanj in potrjevanj nacionalnih poklicnih kvalifikacij čebelar/čebelarka, apiterapevt/ka in predelovalec/predelovalka sadja. Do sedaj si je poklicno kvalifikacijo in certifikat čebelarja pridobilo preko 200 kandidatov in nekaj za predelavo sadja.

V šolskem letu 2020/21 je šola  uspešno kandidirala na razpis in postala izvajalka tudi za  NPK apiterapevt /apiterapevtka.

Z NPK je zainteresiranim kandidatom omogočeno pridobiti poklicno kvalifikacijo in certifikat z dokazovanjem standardov strokovnih znanj za določen poklic, z neposrednim preverjanjem po katalogu znanj ali na podlagi listin – portfolia (osebna zbirna mapa),  pridobljenih po izobraževalnih programih ali iz prakse.

Roke za preverjanje poklicnih kvalifikacij Državnemu izpitnemu centru (RIC) predlaga šola, kot izvajalec. V letošnjem šolskem letu načrtujemo eno izvedbo preverjanja navedenih NPK.

Prvi razpisani termin za NPK apiterapevt/apiterapevtka je bil v letu 2022.

Finančna konstrukcija izrednega izobraževanja

Viri financiranja izrednega izobraževanja na naši šoli so:

 • udeleženci izrednega izobraževanja,
 • Zavod RS za izobraževanje,
 • sredstva MŠŠ, preko razpisov,
 • sredstva Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, preko razpisov.

Za vse vrste izobraževanja, če ni drugače dogovorjeno, velja, da morajo biti finančne obveznosti delno poravnane pred začetkom izvajanja programa:

 • vpisnina, se poravna ob uvodnem razgovoru, preostali znesek pa v  obrokih,
 • šolnina za vsakega udeleženca se izračuna glede na število kreditnih točk, ki jih mora opraviti po Sklepu o obveznostih udeleženca izrednega izobraževanja,
 • izpiti, ki niso zajeti v šolnino se plačajo pred opravljanjem.

Udeleženci izrednega izobraževanja posebej plačajo:

 • literaturo oz. učno gradivo,
 • vsako tretje opravljanje izpita,
 • opravljanje poklicne mature in zaključnega izpita, oz. opravljanje posameznih enot POM oz. ZI.

Obveščanje javnosti

Šola mora javnost obvestiti o programih, ki jih izvaja v izrednem izobraževanju, o organizacijskem modelu, o prilagoditvah in o značilnostih izobraževanja.

Na spletnih straneh mora objaviti tudi letno poročilo komisije za kakovost, ki mora vsebovati:

 • organizacijski model izvajanja izrednega izobraževanja,
 • načine spremljanja kakovosti izrednega izobraževanja,
 • učinke in ugotovitve spremljanja ter morebitne izboljšave,
 • usposobljenost strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri načrtovanju in izpeljavi izrednega izobraževanja ter morebitne ukrepe za izboljšanje strokovne usposobljenosti sodelujočih,
 • načine podpore udeležencem pri učenju in premagovanju težav.