Search
Close this search box.

Deli z drugimi

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH

V torek 29. novembra 2022, smo učenci Biotehniške šole Maribor razredov 2. a in 3. a programa Naravovarstveni tehnik, pri predmetu Ekološke analize in monitoring, obiskali Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH v Mariboru.

Sprejel nas je v. d. predstojnik Centra za okolje in zdravje mag. Marjan Sajko, univ. dipl. inž. kem. tehnologije, ki nam je najprej predstavil vrednote NLZOH:

 • strokovnost (storitve izvajajo v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokovnih področjih),
 • neodvisnost (naloge v vseh svojih dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajajo neodvisno),
 • odgovornost (vsak zaposleni je odgovoren za izvajanje svojih nalog v dogovorjenem času),
 • zanesljivost (točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev),
 • sodelovanje,
 • pripadnost (vsi zaposleni si prizadevajo in zaupajo za uspešen razvoj zavoda).

NLZOH se podrobneje deli na:

 • Center za medicinsko mikrobiologijo
 • Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja
 • Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja
 • Center za okolje in zdravje
 • Uradni kontrolni laboratorij za kakovost zdravil
 • Skupne strokovne službe

Center za okolje in zdravje – predstojnik, glavna pisarna in služba za kakovost (Maribor) pa na:

 • Oddelek za pitne in kopalne vode
 • Oddelek za varnost in kakovost živil
 • Oddelek za varnost izdelkov za potrošnike
 • Oddelek za odpadne vode
 • Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla
 • Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo
 • Oddelek za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo
 • Kontrolni organ
 • Služba za kakovost

Delujejo v enajstih večjih mestih v Sloveniji od Kopra pa vse do Murske Sobote. Trenutno je na NLOZH okoli 810 zaposlenih. Povprečna stopnja izobrazbe pri zaposlenih je VII. stopnja izobrazbe / 2. bolonjska stopnja. Letno odvzamejo kar 1.000.000 vzorcev.

Udeležili smo se predavanj, kjer nam je g. mag. Sajko Marjan predstavil organiziranost dejavnosti in pomen delovanja NLZOH. Ogledali smo si laboratorije in merilne instrumente ter opremo za predpisane laboratorijske in druge metode za vrednotenje parametrov okolja. Ogledali smo si mobilne avtomobile z opremo za odvzem, pripravo in hranjenje vzorcev za izvedbo monitoringov na terenu.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je osrednji in največji slovenski javno -zdravstveni laboratorij, ki se ukvarja s področji varovanja okolja, diagnostično in javnozdravstveno mikrobiološko dejavnostjo ter kemijskimi in mikrobiološkimi analizami različnih vrst vzorcev. V laboratoriju opravljajo storitve za potrebe države, predvsem za potrebe spremljanja javno -zdravstvenih dejavnikov ter uradnih in inšpekcijskih nadzorov. Svoje storitve nudijo tudi naročnikom na prostem trgu.

Sodelujejo pri pripravi in usklajevanju programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega nadzora, na področju voda, živil, materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, nalezljivih bolezni, kozmetike, igrač, izdelkov splošne varnosti, alkohola, tobaka, biocidov, kemikalij, fitofarmacevtskih sredstev, tal, zraka, bioloških sistemov, bivalnega okolja in drugih področij v skladu s posebnimi predpisi. Izvajajo vzorčenja in laboratorijska preskušanja v okviru programov spremljanja zagotavljanje strokovne podpore pristojnim ministrstvom in inšpektoratom, dajejo strokovno podporo v postopkih presoj vplivov okolja na zdravje v skladu s posebnimi predpisi. Sodelujejo pri razvojnem in strokovnem delovanju na področju okoljsko-zdravstvenega informacijskega sistema. Obveščajo in osveščajo javnost ter poročajo v skladu s posebnimi predpisi. Izvajajo pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo na področju dejavnosti NLZOH, v skladu s posebnimi predpisi in standardi.

Izvedeli smo, da presoja delovanje NLZOH Slovenska akreditacija, ki preveri vsa dovoljenja, pooblastila in analizne metode ter potek skladnosti s pridobljenimi certifikati glede na zakonodajo in standarde.

Predstojnik nam je razložil nam je razliko med imisijo in emisijo. Imisija je neka posledica, ki se meri na koncu (količina onesnaževal) emisija pa je onesnaževanje, ki se spremlja pri izvoru onesnaženja.

Nadalje smo izvedeli kako izvajajo monitoring emisij iz dimnikov. Na sredini dimnika je postavljena ploščad z vstavljenimi merilniki za odvzem vzorcev. Za lažjo predstavo nam je pokazal, da je lahko v količini dima, ki jo lahko spravimo v sobo veliko 10 x 10 x 3,5 metra 1 čajna žlička prahu, 1 ščepec svinca, 1/10 ščepca nevarnih snovi in 1/1000 ščepca izredno nevarnih snovi.

V NLZOH izvajajo tudi monitoring emisij snovi in toplote vod. Nekatere parametre (npr. električna prevodnost, pH, motnost) morajo izmeriti na terenu, saj se lahko vrednosti merjenih parametrov čez čas spremenijo. Za določanje ostalih parametrov pa shranijo vodo v posebne posode in jo tako pripravljeno pripeljejo do laboratorija, kjer se izvedejo meritve in raziskave.

Opravljajo tudi ocene in analize odpadkov, kjer  jemljejo vzorce za kemijske analize, različnih vrst odpadkov. Nadzorujejo tudi vplive odlagališč odpadkov na podzemnih in nadzemnih vodah v bližini, obratovalnic ter na odlagališčih odpadkov in degradiranih območjih. Izvajajo monitoring podzemnih in površinskih vod na odlagališčih odpadkov v skladu s predpisi o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

Ogledali smo si laboratorije in merilne instrumente ter opremo za predpisane laboratorijske in druge metode za vrednotenje parametrov okolja. Ogledali smo si mobilne avtomobile z opremo za odvzem, pripravo in hranjenje vzorcev za izvedbo monitoringov na terenu.

Oddelek za zrak, hrup, PVO in aerobiologijo. Laboratorij.

Laboratorij za organske analize za analizno kemijo. Laboratorij za organsko analitiko.

Laboratorij za organske analize za analizno kemijo. Laboratorij za organsko analitiko. Priprava vzorcev hrane.

Laboratorij za analizno kemijo. Priprava vzorcev.

Laboratorij za analizno kemijo

Sprejem vzorcev

Priprava laboratorijske tehnike in naprav za vzorčenje vod

V laboratoriju (po pogodbi z Ministrstvom za obrambo) deluje Mobilna enota ekološkega laboratorija (MEEL), ki v primeru aktivacije opravlja terenske kemijske in biološke preiskave in meritve ob nesrečah z nevarnimi snovmi in drugih večjih onesnaženjih življenjskega okolja, izvaja detekcijo in identifikacijo kemijskih, bioloških ali drugih virov ogrožanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi oziroma ob drugih nesrečah in opravlja laboratorijske kemijske in biološke preiskave in meritve ob naravnih ali drugih nesrečah.

Notranjost mobilne enote

Zapisala: Niko Breznik 2. a NT

Marija Kolmanič Bučar

Fotografije: Niko Breznik, Marija Kolmanič Bučar